3710 Sanded Glass hochglanz

  • Resopal 3710 Sanded Glass hochglanz

    am Lager als:
    9,6 mm HPL-Verbundplatte 305 x 132 cm
    18 mm HPL-Verbundplatte 365 x 132 cm
    Oberfläche HW; Rückseite weiss