536 TP Gravel supermatt

  • Resopal 536 TP Gravel supermatt

    am Lager als:
    19,6 mm HPL-Verbundplatte im Format 305 x 132 cm; Oberfläche TP

    HPL-Schichtstoff im Format 305 x 132 cm; Oberfläche TP